ویژگی ها

شناسايي مخاطبان
يكسانسازی دادههای مخاطب(مشتری بالقوه) با مشتری(مشتری بالفعل)
استفاده از اطلاعات جغرافيايي برای مخاطب
نمايش و مديريت مخاطبان آنلاين
تعيين وضعيت مخاطبان
اطلاعات سازماني(مشتری حقوقي)
ارتباط دادن اطلاعات حقيقي و حقوقي مخاطبان/ مشتريان 
مديريت حذف اطلاعات مخاطبان غيرضروری به صورت خودكار
گروهبندی مخاطبان
رديابي فعاليتهای مخاطب/ مشتری جهت ارزيابي رفتار مخاطب / مشتری
امكان مديريت مخاطب / مشتری بصورت سراسری و با يك سايت 
امكان انتقال اطلاعات مخاطبان/مشتريان به يك بانك اطلاعاتي موازی
امكان ايمپورت اطلاعات مخاطبان/ مشتريان از فايل CSV
مديريت امتياز مخاطبان/ مشتريان