توضیحات

 سناریوهای گوناگونی برای روش تولید و مدیریت محتوا وجود دارد.
مدیریت امنیت و سطوح دسترسی برای مدیریت محتوا بسیار انعطاف​پذیر است.