اختیارات کار گروهها

یک کارگروه در یک وب سایت می​تواند کاملا مستقل باشد، یعنی پروژها، تقویم​کاری و بقیه موارد برای هر کارگروه بطور جداگانه مدیریت می​شوند.

کارگروهها

کارگروه​ها هسته مرکزی یک اینترانت هستند که همکاری​ تیمی و سازمانی را به صورت راهبردی مکانیزه می​نمایند.

نمایش کار گروهها

هرکارگروه می​تواند طراحی و ظاهر گرافیکی مستقل داشته باشد

همکاریها

کارگروهها برای بهبود ارتباط بین اعضای یک تیم ابزارهای جالبی مانند تقویم کاری، آرشیو فایل ها، ویکی و تالار نظرات را دسترس اعضاء قرار می​دهند.

ایجاد کارگروه

امکان ایجاد کارگروه​ها توسط تمامی کاربران بدون نیاز به مدیر سایت وجود دارد.

دسترسی کارگروهها

درهرکارگروه مجوزها کاملا جداگانه تعریف می​شود و نمایش محتوا به کاربران بیرونی با مجوز کارگروه امکان پذیر است.