طراحی پرتال سازمانی یا پورتال سازمانی در خانه وب یک راهکار سازمانی جامع برای تولید و توسعه فرآیندهای سازمانی و نرم افزار های آنلاین سازمانی است.
پرتال(پورتال) سازمانی بخشی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر وزارتخانهها، سازمانها و شرکتها است. هر سازمان نیاز به برنامهریزی، گردآوری اسناد و فایلها و یکپارچه شدن با سایر نرم افزارها و بسیاری از نیازهای دیگر را دارد که یک پرتال مناسب می تواند این ضرورتها را در یک راهکار سازمانی تحت عنوان یک پرتال پوشش دهد.
در واقع پرتال سازمانی یک نرمافزار آنلاین با ساختار وبی و امکانات پیشرفته است که به مخاطبان و کاربران کمک میکند، در یک محیط، تحت عنوان پرتال نیازهای خود را برآورده سازند و اطلاعات و سرویسهای یکپارچه ای را دراختیار گیرند.
پرتال سازمانی( پورتال سازمانی ) و اینترانت خانه وب با توجه به نیازمندیهای یک سازمان و نحوه یکپارچه شدن با سایر سیستمها براحتی سفارشیسازی شده و با در اختیار گذاردن انواع سرویسها و ماژولهای آماده، مدیران پرتال را برای توسعه و مدیریت بخشها و امکانات سازمانی در پرتال سازمانی یاری میدهد.
با استفاده از زیرسیستمهای مدیریت محتوا ، مدیریت فرآیند ، مدیریت امنیت ، فرمسازهای آنلاین ، MS SharePoint Connector ، مدیریت کارگروهها ، مدیریت دپارتمانهای سازمانی ، ابزارهای توزیع پذیر اطلاعات پرسنلی و دهها ابزار دیگر، بدون تردید میتوان گفت پرتال سازمانی خانه وب ساده است، بسیار هوشمند است و سرعت بالایی دارد.
اگر می خواهید یک راهکار سازمانی آماده با امنیت بالا و قابلیت های سفارشی سازی گسترده، که در آن مجموعه وسیعی از ابزارها و ویژگیها مانند مدیریت محتوا، وب پارتها، ویجتها، کتابخانههای الکترونیکی و مستندات، مدیریت اطلاعات پرسنل با اطلاعات توزیع یافته و همچنین یکپارچهسازی با سایر سیسستم را داشته باشید پرتال سازمانی خانه وب بهترین راهکار برای راهکار سازمانی است.
Linkedin

ویژگی های مهم پرتال سازمانی

تمام ویژگی ها پرتال سازمانی