اتوماسيون بازاريابي: پيكربندی چگونگي اجرا و پشتيباني فرآيندهای بازا