ايجاد نسخه‌های مختلف از اشياء و بهينه سازی آنها منطبق بر رفتار مشتری بر روی اشيا
آزمون A/B
آزمون MVT