• ویرایش متادیتا هر سند
  • URLهای منطقی
  • URLهای مستعار سفارشی
  • براساس Google Sitemap
  • بهینه​ سازی کد HTML
  • منطبق بر استاندارهای وب