میتوانید با یک ابزار ساده محصولات گوناگون را ایجاد نمایید در حالی که بخشی از پیکربندی​ها به ​طور خودکار انجام می​شوند، با اینکار در زمان بسیار صرفه​ جویی خواهد شد.