ویژگیها

  • اسناد مرتبط یک میانبر از سند اصلی در ساختار درختواره هستند
  • ایجاد اسناد مرتبط بسیار آسان است.