خانه وب با شرکتها و سازمانهایی همچون وزارت کشور، وزارت نیرو،وزارت بهداشت، وزارت نفت و...تجربه همکاری داشته است..