مهتا

پروژه مربوط به سازمان تعاونیهای کل کشور با همکاری شرکت مدار گسترش طبق موارد زیر انجام شد:
طراحی، تولید و پیادهسازی کسب و کار تجارت الکترونیک "بی تو سی" برای تعاونیهای کشور
طراحی، تولید و پیادهسازی کسب و کار تجارت الکترونیک "بی تو بی" مبتنی بر زنجیره تامین کالا
یکپارچه سازی با ای آر پی
یکپارچه سازی با سامانه استعلام سهمیه
باشگاه مشتریان
یکپارچه سازی با اپلیکیشن موبایل فروش