تعمیرات و نگهداری گروه مپنا

حوزه فعاليت اين شركت راه اندازی، بهره برداری، تعميرات اساسی و انجام تست كارايی انواع نيروگاه های گازي و بخاري، آب شيرين کن و نيروگاه های بادی و تجهيرات جانبی پالايشگاه ها و مجتمع های پتروشيمی در داخل و کشور های منطقه خاورميانه و شمال آفريقا می باشد. 

حسن انجام کار