وزارت کشور

این پروژه به طور مشترک با شرکت مدار گسترش از اسفند ماه سال 1396 آغاز شد. 
خدمات صورت گرفته شامل: طراحی، تولید و پیاده سازی پرتال وزارت کشور و معاونتهای زیر مجموعه، سامانه تحریریه خبر، بازرسی و شکایات، ارزیابی و نظرسنجی، سامانه اتباع خارج از کشور، پرتال انتخابات و خدمات دولت الکترونیک