شرکت مپنا لکوموتیو

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا، با هدف ایجاد تکنولوژی طراحی و ساخت تجهیزات کششی حمل و نقل ریلی در کشور با مشارکت صاحبان صنایع در عرصه بین‌المللی و مشارکت و همکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی صاحب نام تجاری در راستای
جذب، نگهداری، توسعه و ارتقاء دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات کششی صنعت حمل و نقل ریلی فعالیت می‌نماید. 
طراحی، تولید و پیاده سازی پرتال شرکت لوکوموتیو مپنا و سیستمهای زیرمجموعه در اواخر سال 1397 استارت خورد و در اوایل سال 1398 رونمایی شد.

حسن انجام کار
شرکت مپنا لکوموتیو