الوبیمه

شرکت همراه بیمه ی حامی با نام تجاری الو بیمه به عنوان اولین کارگزار رسمی بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران، مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۳۵۰۳ در اداره ی ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران(به شماره ۷۴۷ مورخ ۱/۱۱/۹۲) فعالیت خود را آغاز نموده است.

اهداف :

• ارائه ی مشاوره درخصوص انواع بیمه ها قبل از فروش 
• ارائه ی بهترین بیمه باتوجه به هزینه، زمان و درخواست مراجعین 
• پیگیری بیمه ی خریداری شده توسط مراجعین خسارت دیده