داده پردازی خوارزمی

شرکت داده پردازی خوارزمی با بهره مندی از دانش و تجربه بیش از 100 نفر از متخصصان و برنامه نویسان خود در زمینه های تدوین طرح جامع انفورماتیک سازمان ها، تهیه درخواست برای پیشنهاد(RFP)، طراحی و پیاده سازی سیستم های جامع و مدیریت و راهبری پروژه های انفورماتیکی فعالیت می نماید.
پروژه باشگاه مشتریان بانک صادرات با مدیریت و مشارکت داده پردازی خوارزمی انجام شده است.
 

حسن انجام کار
داده پردازی خوارزمی