قدرتمندترین کامپیوتر کوانتومی جهان ساخته شد

قدرتمندترین کامپیوتر کوانتومی جهان ساخته شد

«هانی‌ول» قدرتمندترین کامپیوتر کوانتومی جهان را ساخت؛ دو برابر سریعتر از IBM