کره‌ جنوبی نوآورترین کشور جهان شد

کره‌ جنوبی نوآورترین کشور جهان شد

جایگاه ناامید کننده ایران در فهرست نوآورترین کشورهای جهان