گواهینامه افتا خانه وب صادر شد

گواهینامه افتا خانه وب صادر شد

یکی از مهمترین مجوزهای صادر شده در حوزه امنیت گواهی افتا است و شرکت خانه وب موفق به گرفتن این گواهینامه شده است.