گوگل 22 ساله شد

گوگل 22 ساله شد

گوگل با لوگویی متفاوت با سال های گذشته 22 سالگی خود را جشن گرفت