اتوماسيون بازاريابي: پيكربندی چگونگي اجرا و پشتيباني فرآيندهای بازاریابی برای جذب مخاطبان و مشتریان است.
اتوماسيون بازاريابي: پيكربندی چگونگي اجرا و پشتيباني فرآيندهای بازا