شناسايي مخاطبان يكسانسازی دادههای مخاطب(مشتری بالقوه) با مشتری(مشتری بالفعل)استفاده از اطلاعات جغرافيايي برای مخاطب نمايش و مديريت مخاطبان آنلاين تعيين وضعيت مخاطبان اطلاعات سازماني(مشتری حقوقي)...