تقسیم بندی بازار

تقسیم بندی

مخاطبین را با استفاده از طیف کاملی از داده های جمع آوری شده تقسیم بندی کنید. از بخش‌ها در تمام ابتکارات دیجیتال خود برای ارائه محتوای بسیار مرتبط، افزایش تعامل بازدیدکنندگان و نرخ برگشت مشتری استفاده نمایید.