با امکان اسناد مرتبط شما می​ توانید اسناد متعدد با یک محتوا داشته باشید. درحالی که شما یکی از آنها را ویرایش نمایید بقیه نیز ویرایش خواهند شد.

ویژگیها

  • اسناد مرتبط یک میانبر از سند اصلی در ساختار درختواره هستند
  • ایجاد اسناد مرتبط بسیار آسان است.