تگ و گروه​ بندی کار شما را برای پیدا کردن محتوا و ناوبری ساده ​تر می​کند. فایرنت چندین راه را برای گروه​ بندی و ارتباط بین محتوای شما ارائه می​ دهد.

ارتباط چند به چند سندها

شما می​توانید یک رابطه چند به چند بین سندها ایجاد نمایید. این امکان برای موارد مانند مقالات مرتبط به هم یا محصولات شبیه به هم مورد استفاده قرار می​گیرد.

تگ کردن

هر نوع سندی قابل تگ کردن هست. این امکان به شما کمک می​کند تا بتوانید همه سندهای مبتنی بر محتوا مانند اخبار، مقالات، محصولات را طبقه ​بندی نمایید. تگها در گروه ​های تگ سازمان​دهی شده و در ابرتگ​ها نمایش داده میشوند.

درختواره محتوای سلسله مراتبی

در خانه وب همه محتواها در یک مخزن بصورت سلسله مراتبی ذخیره می​شوند. اسناد را می​توانید در پوشه​ها یا بخش مشخصی از سایت سازماندهی و گروه ​بندی کنید. یک سند واحد می​تواند در چندین پوشه یا گروه قرار گیرد و تمامی آنها بهم ارتباط داده شوند.

طبقه بندی

مدیر سایت و یا نویسنده محتوا در محلی که نیاز است یک طبقه​ بندی جدید اضافه شود، می​ تواند آن را در درختواره سلسله مراتبی محتوا اضافه نماید.