خانه وب نسبت به سایر تکنولوژیها بیشتر از 50 درصد توانمندتر و قابلیتهای پیش فرض بیشتری دارد. این باعث می شود در زمان و هزینه صرفه جویی شود