با استفاده از API های خانه وب می‌توان سیستم‌ها را توسعه داده و یا با سایر سیستم‌ها یکپارچه کرد‌ و با استفاده از ابزارهای مقیاس‌پذیری پیشرفته هیچ نگران نیستم که نیازهای شما فراتر از زیرساخت خانه وب باشد