در پرتال سازمانی خانه وب به‌گونه‌های مختلف می‌توانید احراز هویت کاربران خود را انجام دهید: احراز هویت مبتنی بر NET Form . احراز هویت مبتنی بر ویندوز و یکپارچه شدن با Active Directory . مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مانند Live ID، Facebook ID، LinkedIn ID و Open ID.

احرازهویت

درفایرنت به‌گونه‌های مختلف می‌توانید احراز هویت کاربران خود را انجام دهید:  
1. احراز هویت مبتنی بر NET Form . 
2.احراز هویت مبتنی بر ویندوز و یکپارچه شدن با Active Directory .  
3.مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مانند Live ID، Facebook ID، LinkedIn ID 
Open ID.4. سفارشی‌سازی مکانیزم احراز هویت و یکپارچه‌سازی با سایر سیستمها.