ماژول انسجام پیوسته در زیرساخت شما را به یک Source Control متصل می‌کند. با این امکان شما می‌توانید برنامه‌نویسی و تغییرات مداوم را به طور منسجم بر روی محصول در حال تولید به روش کنترل تضمین انجام دهید و به‌طور خودکار بر روی Source control قرار دهید.
ماژول انسجام پیوسته در خانه وب شما را به یک Source Control متصل می‌کند. با این امکان شما می‌توانید برنامه‌نویسی و تغییرات مداوم را به طور منسجم بر روی محصول در حال تولید به روش کنترل تضمین انجام دهید و به‌طور خودکار بر روی Source control قرار دهید. این مهم به تیم برنامه ‌نویسان کمک می‌کند تا با یک گردش کاری یکسان بر اساس مجوزهای تعیین شده، کدهای خود را به Source Control انتقال داده تا بتوانند استقرار سیستم را در محیط دیگری عملیاتی نمایند.