درگاه یکپارچه‌سازی در زیر ساخت نرم افزار خانه وب اجازه یکپارچه شدن با سایر سیستمهای دیگر را در یک محیط امن برای شما فراهم می‌کند.با استفاده از این ابزار قدرتمند شما می‌توانید Connectorهای مختلف با دیگر سیستم‎ها داشته باشید و این در حالی است که مدیریت تمامی اتصالات از یک محل صورت می‌گیرد.
درگاه یکپارچه‌سازی در زیر ساخت نرم افزار خانه وب اجازه یکپارچه شدن با سایر سیستمهای دیگر را در یک محیط امن برای شما فراهم می‌کند.با استفاده از این ابزار قدرتمند شما می‌توانید Connectorهای مختلف با دیگر سیستم‎ها داشته باشید و این در حالی است که مدیریت تمامی اتصالات از یک محل صورت می‌گیرد.