تقویم رویدادها به شما اجازه میدهد که محتوا خود را مبتنی بر تقویم نمایش دهید. یعنی نه تنها برای رویدادها استفاده می ​شود که خبرها، مقالات، پستهای بلاگ و هر نوع محتوا دیگر در اینجا قابل نمایش است.
تقویم رویدادها به شما اجازه میدهد که محتوا خود را مبتنی بر تقویم نمایش دهید. یعنی نه تنها برای رویدادها استفاده می ​شود که خبرها، مقالات، پستهای بلاگ و هر نوع محتوا دیگر در اینجا قابل نمایش است.
تقویم رویدادها با سیستم ثبت رویدادها هم یکپارچه است.