زمانی که یک محتوا در یک تیم تولید می ​شود و چندین کاربر می​توانند به طور همزمان به ویرایش محتوا دسترسی داشته باشند، برای جلوگیری از ویرایش همزمان و Overwriting فایرنت به شما اجازه می​دهد محتوا خود را قفل کنید
زمانی که یک محتوا در یک تیم تولید می ​شود و چندین کاربر می​توانند به طور همزمان به ویرایش محتوا دسترسی داشته باشند، برای جلوگیری از ویرایش همزمان و Overwriting خانه وب به شما اجازه می​دهد محتوا خود را قفل کنید، می​ توانید محتوای خود را check out و از دسترس دیگران خارج نموده و پس از اتمام کار مجدد آنرا check in کنید.