با استفاده از واسط کاربری تولید محتوا در پرتال سازمانی خانه وب، کاربرهای مجاز می​ توانند بدون استفاده از واسط کاربری مدیریت سایت، محتوای خود را بر روی پرتال سازمانی انتشار دهند. این امکان اجازه می​دهد کاربران بتوانند دانش و تجربیات خود را مانند یک سایت ویکی با دیگران درمیان بگذارند.
با استفاده از واسط کاربری تولید محتوا پرتال سازمانی خانه وب، کاربرهای مجاز می​ توانند بدون استفاده از واسط کاربری مدیریت سایت، محتوای خود را بر روی پرتال سازمانی انتشار دهند. این امکان اجازه می​دهد کاربران بتوانند دانش و تجربیات خود را مانند یک سایت ویکی با دیگران درمیان بگذارند.  سناریوهای گوناگونی برای روش تولید و مدیریت محتوا وجود دارد مدیریت امنیت و سطوح دسترسی برای مدیریت محتوا بسیار انعطاف​پذیر است.