در پرتال سازمانی خانه وب شما می‌توانید هر نوع گزارشی را تولید کنید. تمامی گزارشات پرتال و سایر ماژولها مانند گزارشات Web Analytics و یا E-Commerce با استفاده از این ابزار توانمند تولید شده است.

گزارش ساز

در پرتال سازمانی خانه وب شما می‌توانید هر نوع گزارشی را تولید کنید. تمامی گزارشات پرتال و سایر ماژولها مانند گزارشات Web Analytics و یا E-Commerce با استفاده از این ابزار توانمند تولید شده است. مدیران پرتال هم می‌توانید بسادگی گزارشات خود را بسازند.