مازیار مسرت

مازیار مسرت معمار، استاد دانشگاه و مجسمه ساز برجسته ایرانی است.