دانشگاه پیام نور

پرتال سازمانی دانشگاه پیام نور، پروژه ای دیگر است که با مشارکت شرکت مدارگسترش در سال 1392 انجام شد. این پرتال عهده دار مدیریت پرسنل و اطلاع رسانی سازمانی است، همچنین یکپارچه سازی آن، سامانه های مالی و حقوق دست مزد دانشگاه یام نور از دیگر کارهای انجام شده این پروژه است.