سازمان نظام صنفی رایانه ای

پروژه نصر، تولید سامانه نظام ارزی یکپارچه در حوزه فناوری اطلاعات است. این پروژه به سفارش سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور  تولید شده و برای تسهیل در خدمات ارزی حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفته است.