ساتکاب

ساتکاب، شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق
طراحی، تولید و پیاده سازی پرتال اطلاع رسانی شرکت ساتکاب و سیستمهای زیرمجموعه این سازمان از اوایل سال 98 آغاز شد و در اواسط سال 98 به بهره برداری رسید.
پرتال اینترانت ساتکاب مجموعه ای از سرویسهای درون سازمانی است که جهت تسهیل فرآیندهای سازمانی طراحی و تولید شده است.
 

حسن انجام کار
ساتکاب