پرتال وزارت کشور راه اندازی شد.
پرتال وزارت کشور

پرتال وزارت کشور

راه اندازی پرتال سازمانی وزارت کشور با تمامی سختی ها و شیرینیها انجام شد.