راز موفقیت یک شبکه‎ اجتماعی، هوشمند بودن آن است. ما در شبکه های اجتماعی و باشگاه مشتریان رفتار کاربران را تحلیل و مورد بررسی قرار میدهیم و مبتنی بر ویژگی‎های هر کاربر ارتباط و رفتاری متفاوت تعریف میکنیم. این شبکه‎های هوشمند در بعضی سیستم‎های ما پیاده‎سازی شده اند و در باشگاه‎های ما امکان ارتباط چندین باشگاه، پذیرنده و دارنده را برقرار کردهاند.
 

راهکارهای به کار گرفته شده