سرمایه گذاری غدیر

شرکت سرمایه گذاری غدیر در صنعت هاي نفت، گاز و پتروشيمي، برق و انرژي، صنايع معدني، حمل و نقل ، سيمان، ساختمان، تجاري و مالي و همچنين فناوري اطلاعات و ارتباطات در قالب 7  هلدينگ مي باشد.