وزارت نیرو

مجموعه سایتها و سیستم های یکپارچه در وزارت نیرو تحت عنوان پرتال جامع وزارت نیرو ارائه شده است. بیشتر از 70 وب سایت سازمانی بر روی پرتال وزارت نیرو در اختیار کاربران و مدیران سایتها قرار دارد که این کابران میتوانند سایتهای خود را بر اساس قالب های از پیش تعریف شده و ساختار ها ی متفاوت طراحی نمایند. مدیریت سایتها به عهده این سایتها میباشد.
همچنین سامانه های اتوماسیون خبر، آموزشی، فرهنگی، شکایات و انتقادات، قوانین و مقرارات، مناقصات و مزایدات، مبتنی بر فایرنت تولید شده و با پرتال یکپارچه گردید است.
این پروژه از سال 1390 آغاز گردید و هنوز در حال توسعه میباشد. 
 

حسن انجام کار
وزارت نیرو