سازمان غذا و دارو

پروژه پرتال سازمان غذا و دارو از اواسط سال 97 آغاز شد.
خدمات صورت گرفته شامل: طراحی، تولید و پیاده سازی پرتال سازمان غذا دارو، پرتال خبری و یکپارچه سازی ادارات زیر مجموعه سازمان غذا و دارو کشور و خدمات دولت الکترونیک میباشد.