راهکار شرکتی خانه وب مجموعه‎ای از امکانات در قالب وب سایت است که با توجه به نیاز کارفرما سفارشی‎سازی می‎شوند. بعضی از شرکتها کارفرما و بعضی شریک تجاری خانه وب هستند.